podział roślin nasiennych

Behind these eyes

Temat: Podział kwiatów ze względu na ich płeć
Podział kwiatów ze względu na ich płeć: - kwiaty obupłciowe, tzn. takie u których występują męskie i żeńskie organy rozrodcze. W kwiatach tych jednocześnie występują pręciki i owocolistki. -kwiaty jednopłciowe, w ... w roślinach nagonasiennych charakterystyczne są kwiaty jednopłciowe, zaś dla okrytonasiennych kwiaty obupłciowe. Jak widać klasyfikacja kwiatów ma się całkiem podobnie jak klasyfikacja ludzi, jeśli mowa o płci męskiej czy żeńskiej, a więc nawet dla osoby zbytnio nie interesującej się tematyką roślin podziały te powinny być łatwe do zapamiętania. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że często spotyka się formy mieszane kwiatów. Ponadto trafić ... interesująca i obejmuje naprawdę duży zasób wiedzy. http://static.howstuffworks.com/gif/blue-to-purple-perennial-flowers-1.jpg Na płeć kwiatu wpływają różne czynniki, np. gibereliny, które regulują wzrost i dojrzewanie roślin. Wysoki poziom giberelin w tkankach lub dostarczenie ich z zewnątrz sprzyja tworzeniu się kwiatów męskich. Roślinami, u których zaobserwowano takie działanie tego regulatora są np. topola, klon, czy ogórek. Podział kwiatów ze względu na ich płeć nie jest jedynym ale jednym z wielu wszystkich podziałów.
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=470458Temat: Twarda - 4g - prace kontrolne i pytania egzaminacyjne - 4g
Biologia Praca pisemna: 1.Omów znaczenie biologiczne podziału mitotycznego i mejotycznego w cyklu życiowym roślin i zwierząt. 2.Wyjaśnij dlaczego wirusów nie można hodować na takich samych pożywkach jak bakterie. 3.Narysuj schemat cyklu ... różnicę między anabolizmem a katabolizmem. 11.Podaj trzy przykłady reakcji katabolicznych i anabolicznych zachodzących na terenie komórki. 12.Przedstaw w postaci schematu przebieg mitozy. 13.Przedstaw w postaci schematu przebieg mejozy. 14.Wyjaśnij znaczenie podziału mitotycznego w cyklu życiowym roślin. 15.Wyjaśnij znaczenie podziału mitotycznego w cyklu życiowym zwierząt. 16.Wyjaśnij znaczenie podziału mejotycznego w cyklu życiowym zwierząt. 17.Wyjaśnij znaczenie podziału mejotycznego w cyklu życiowym roślin. 18.Omów cykl ... życia mszaków i omów ich wymagania życiowe. 27.Uzasadnij dlaczego mszaki zaliczamy do roślin pionierskich. 28.Omów budowę morfologiczną sporofitu paprotników. 29.Omów budowę anatomiczną sporofitu paprotników. 30.Wykaż, że sporofit paprotników jest pokoleniem dominującym. 31.Porównaj środowisko życia mszaków i paprotników. 32.Porównaj cykl życiowy mszaków i paprotników. 33.Wymień organy roślin nasiennych i określ ich funkcję. 34.Omów budowę, funkcję i przekształcenia korzenia u organowców. 35.Omów budowę, funkcję i przekształcenia łodygi u organowców. 36.Omów budowę, funkcję i przekształcenia liści u organowców. 37.Porównaj cechy budowy jedno- i dwuliściennych. 38.Omów budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej. 39.Porównaj cykl rozwojowy sosny i jabłoni. 40.Omów mechanizm: zapylenie, zapłodnienia oraz powstawania nasienia. 41.Podaj dwa argumenty, które pozwolą Ci udowodnić, że klasyfikowanie grzybów do królestwa roślin jest błędne. 42.Podaj dwa argumenty, które pozwolą Ci udowodnić, że klasyfikowanie grzybów...
Źródło: forum.cosinus.pl/viewtopic.php?t=2383


Temat: MATURA 2008
profilaktyka czynnego układu ruchu, podział funkcjonalny układu nerwowego, plastyczność mózgu, teoria orduchów, budowa obwodowego i autonomicznego układu nerwowego, regulacja procesów życiowych przez ból i stres, budowa zmysłu wzroku, budowa i funkcje ... i bakterie - BOTANIKA [ glony, mszaki, paprotniki, charakterystyka tkanek roślinnych, budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia, budowa i funkcje pędu, budowa i funkcje liścia, budowa i funkcje organów rozrodczych u roślin nasiennych, budowa i funkcjonowanie kwiatów u roślin nagonasiennych, proces rozmnażania u roślin okrytonasiennych, typy owoców i nasion, sposoby rozprzestrzeniania się roślin nasiennych, fitohormony i ruchy roślin, transport wody w roślinach, fazy ontogenezy roślin nasiennych, warunki zachodzenia fotosyntezy u roślin, typy fosforylacji, faza jasna fotosyntezy- warunki i przebieg, przebieg fazy ciemnej, chemosynteza, oddychanie jako proces kataboliczny, mitochondrialna faza oddychania komórkowego, oddychanie beztlenowe, grzyby]...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6684


Temat: Prezentacja Maturalna I Biologia :)
specyfika ich pracy, profilaktyka czynnego układu ruchu, podział funkcjonalny układu nerwowego, plastyczność mózgu, teoria orduchów, budowa obwodowego i autonomicznego układu nerwowego, regulacja procesów życiowych przez ból i stres, budowa zmysłu wzroku, ... rozrodczych u roślin nasiennych, budowa i funkcjonowanie kwiatów u roślin nagonasiennych, proces rozmnażania u roślin okrytonasiennych, typy owoców i nasion, sposoby rozprzestrzeniania się roślin nasiennych, fitohormony i ruchy roślin, transport wody w roślinach, fazy ontogenezy roślin nasiennych, warunki zachodzenia fotosyntezy u roślin, typy fosforylacji, faza jasna fotosyntezy- warunki i przebieg, przebieg fazy ciemnej, chemosynteza, oddychanie jako proces kataboliczny, mitochondrialna faza oddychania komórkowego,...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6591


Powered by WordPress, © Behind these eyes